เศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดูงาน รวมถึง เพื่อการถ่ายทอดเทคนิคการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน การพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียน นักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน คณะอบต. คณะอบจ. ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ บุคคลทั่วไป

ด้าน นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล ประธานบริษัท ได้กล่าวถึง การได้รับเกียรติจาก สำนัก กปร. ให้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของประเทศนั้น ถือเป็นเกียรติสูงสุด และ มีความยินดีที่จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยมี สู่ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนบุคคลทั่วไป พร้อมกันนี้ อยากให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง ได้นำภูมิปัญญา และ อัตลักษณ์ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าทั้งทางตรง และ ทางอ้อม เชื่อว่าหากสถานประกอบการณ์ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารกิจการได้อย่างเป็นจริง และ แพร่หลาย ก็จะยังผลให้ประเทศไทยจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ในการติดต่อเข้าดูงานนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีใบประกาศนียบัตรมอบให้กับทุกคณะที่เข้ามาดูงาน สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อเข้าดูงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 076-261555 หรือ ทางแฟกซ์ 076-261557